Informace pro rodiče

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 

ÚHRADY

 

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je stanovena od 1.9.2015 do  ve výši 300,- Kč měsíčně, dětem se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy  poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Platba je bezhotovostní na účet školy.

 

Číslo účtu školy:         181929600
Kód banky:
                  0300
Variabilní symbol bude přidělen po zahájení školního roku a je shodný s úhradou za stravné po celou dobu trvání školní docházky. Bez uvedení VS není možné určit, kdo platbu uhradil. Příkaz k úhradě nutno zajistit na období září – červen.

 

 

Úhrada stravného
Týdenní jídelní lístek je vyvěšen v šatně mateřské školy a na webových stránkách školní jídelny. Je    sestavován na období jednoho týdne na základě zdravé racionální výživy, pestrosti stravy  dodržování hodnoty spotřebního koše vybraných potravin (mléko, mléčné výrobky, maso, ryby, ovoce, zelenina, tuky, cukry, brambory, luštěniny).

 

 

Výše stravného:
Děti 3 – 6 let

Přesnídávka -   8,- Kč              Oběd-   17,- Kč             Svačina- 7,- Kč 

Děti od 7 let
Přesnídávka-    9,- Kč               Oběd-   22,- Kč             Svačina- 8,- Kč                        
 

Platba za stravné se hradí též  bezhotovostním převodem na účet školy.

 

Vyúčtování stravného bude probíhat 1x ročně, k 30.6. Přeplatky budou vráceny.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Provoz mateřské školy je od 6.00  – 16.00 hodin.

 Rodiče mohou v ojedinělých případech přivádět děti i po 8.00 hodině – nutné předem domluvit s učitelkou školy (např. návštěva lékaře apod.).
Pokud si osoby pověřené vyzvedáváním dětí nevyzvednou do 12.30 hod., bude dítě uloženo k odpočinku.

 

Rodiče předávají dítě do školy zdravé. Vyskytne – li se u dítěte infekční choroba, vši apod., rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu ve škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti, břicha, hlavy aj.) jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V případě výskytu vší bude dítě přijato do MŠ až po dostatečném odvšivení.

 

Zodpovědnost rodičů
Rodiče zodpovídají za své děti až do doby předání dítěte učitelce do třídy a při předávání ze třídy.
Prosíme rodiče, aby nejen z důvodu bezpečnosti, ale i ochrany majetku školy, nenechávali nejen docházející děti, ale i ostatní děti, ničit vybavení školy a školní zahrady.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ


Vzdělávání v mateřské škole je pro předškolní děti povinné.

Den ve škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), přizpůsobeného podmínkám naší vesnice.

ŠVP je přístupný rodičům – na vyžádání u vedoucí učitelky.
Ze strany rodičů uvítáme případné návrhy a podnětné nápady do našeho školního vzdělávacího programu.

Důležité informace jsou včas zveřejňovány v šatně a na webových stránkách školy.

 

 

NABÍDKA ŠKOLY PRO RODIČE

 

  • Adaptační systém
  • Webové stránky školy
  • Nabídka knižních titulů z různých nakladatelství pro děti i dospělé (nabídka v šatně školy – možnost objednat)
  • Nabídka odborníků – logopedie, pedagogicko – psychologické poradenství
  • V případě zájmu prohlédnutí kroniky, kde zachycujeme veškeré kulturní a společenské dění ve škole i mimoškolní akce, doplněné fotografiemi

 

 

O plánovaných akcích budou rodiče včas průběžně informováni

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÉ DARY A SPOLUPRÁCI

 

Mateřská škola děkuje za pomoc při opravách v mateřské škole, sponzorské dary a materiální výpomoc.

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

                                                                                                          Za MŠ Květa Martínková