2. ročník

Prvouka

 • Podzim - podzim v přírodě, v zahradě, zvířata na podzim, ptáci tažní a stálí, podzimní měsíce, podzimní rovnodennost
 • Škola a třída, hodina, přestávka
 • Cesta do školy, dopravní značky - poznávání, rozdělení, vysvětlení významu jednotlivých dopravních značek
 • Rodina a její členové, příbuzenské vztahy v rodině
 • Ovoce a zelenina - rozdíl, poznávání a určení druhů ovoce a zeleniny
 • Zima - příroda v zimě, zimní sporty, zimní svátky, zimní měsíce
 • Hygiena, hygienické potřeby, význam
 • Zdravá výživa - zásady, zdravá svačina, jídelníček

 

Český jazyk

 • měkké a tvrdé souhlásky
 • slova souřadná, podřazená, nadřazená
 • celá abeceda - psacím písmem
 • velké písmeno na začátku věty, ve jméně a názvech
 • druhy vět - rozkazovací, oznamovací, přací a tázací
 • pořádek slov a ve větě
 • slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná a víceslabičná - umět rozdělit na slabiky a určit, kolik slabik slovo má

Matematika

 • číselná řada do 20ti s přechodem přes 10
 • sčítání a odčítání s přechodem přes 10
 • porovnávání čísel
 • slovní úlohy
 • geometrie - bod, úsečka, přímka, čára( lomená, křivá, rovná)
 • označení bodu, přímky, úsečky
 • orientace v čase - den, hodina, minuta, čtení hodin

 

 •