3. ročník

Prvouka

 • Podzim - podzim v přírodě, v zahradě, zvířata na podzim, ptáci tažní a stálí, podzimní měsíce, podzimní rovnodennost
 • Škola a třída, hodina, přestávka
 • Cesta do školy, dopravní značky - poznávání, rozdělení, vysvětlení významu jednotlivých dopravních značek
 • Domov, vlast, státní symboly, sousední státy ČR
 • Město a vesnice – rozdíl
 • Typy krajiny orientace v krajině, směrová růžice
 • Nemoc a úraz
 • Zdravá výživa - zásady, zdravá svačina, jídelníček

 

Český jazyk

 • Měkké a tvrdé slabiky
 • Slova nadřazená a podřazená
 • Podstatná jména – nalezení v textu, rod, číslo, pád
 • Čtení s porozuměním a následné převyprávění obsahu

 

Matematika

 • Násobilka 0 – 10
 • Sčítání a odčítání zpaměti do 100
 • Slovní úlohy na +, -, x, : do 100
 • Bod, přímka, úsečka

Angličtina

 • barvy
 • čísla (1-20)
 • představení se (jméno, věk..)
 • zvířata (domácí i divoká – Evropa, Afrika)
 • škola (vybavení třídy a pomůcky) 
 • oblečení (základní)
 • tělo (jednotlivé části těla, hlava)
 • jídlo (druhy jídel, základní pokrmy)