4. ročník

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slova podřazená a nadřazená, synonyma, opozita
 • Určování slovních druhů
 • Kořen slova, předpona, přípona
 • Podstatná jména – rod, číslo a pád
 • Vypravování, popis osoby
 • Čtení s porozuměním a následné převyprávění obsahu

 

Matematika

 • Opakování násobilky,  +  a  –  do 100 zpaměti
 • Počítání do 10 000 – sčítání a odčítání pod sebe
 • Násobení a dělení jednociferným číslem
 • Slovní úlohy na +, -, x a : do 10 000
 • Bod, přímka, úsečka, kolmice, rovnoběžka

 

 

Přírodopis

 • Podmínky života na Zemi
 • Rostliny – rozdělení, popis těla rostliny, význam rostlin
 • Rostliny a živočichové v okolí lidských obydlí
 • Rostliny a živočichové v lese
 • Rostliny a živočichové na poli
 • Rostliny a živočichové u vody a ve vodě

 

Angličtina

-         barvy

-         čísla (1-20)

-         představení se (jméno, věk..)

-         zvířata (domácí i divoká – Evropa, Afrika)

-         škola (vybavení třídy a pomůcky) 

-         oblečení (základní)

-         status (nálada, stav)

-         tělo (jednotlivé části těla, hlava)

-         jídlo (druhy jídel, základní pokrmy)

-         rodina (základní)

 

Vlastivěda

-         životní prostředí (sídla a krajina)

-         orientace na mapě (světové strany, nadmoř.výška, význam barev a značek na mapě)

-         ČR (základní údaje, sousedé, svátky…)

-         ČR – stát a zřízení

-         ČR – členění a řízení – kraje, krajská města, obce..)

-         ČR – obyvatelstvo (hlavní údaje, menšiny, jazyk, národopisné oblasti..)

-         ČR – povrch a vodstvo (hlavní nížiny, vysočiny, pohoří, řeky, rybníky, jezera)

-         počasí a podnebí (hlavní rozdělení, zařazení ČR)

-         půda (hlavní rozdělení v ČR, využití)  

-         nerostné suroviny a průmysl (hlavní rozdělení, naleziště v ČR)