Plány 2. pololetí 1. ročník

Český jazyk

 

Očekávané výstupy Učivo
Únor
Píše lehce perem daná písmena
Spojuje písmena do slabik a do slov
Reprodukuje slyšený text
Y, y
N, n
V, v
Březen
Píše podle vzoru
Napíše s pomocí krátký dopis
Z, z
D, d
K, k
Š, š
Čtení a psaní dopisu
Duben
Čte slova se slabokotvorným r, l
Zahraje ve skupině pohádku o Perníkové chaloupce
Zarecituje básničku pro maminku
R, r
AU, au;Ou, ou
H, h
Velikonoce
B, b
Č, č - čarodějnice
Dramatizace pohádky: Perníková pohádka
Recitace básní ke Dni matek
Květen
O přečtené pohádce dokáže říct pár slov
Vybere z textu to podstatné
Správně určí hlavní postavu příběhu
Ž, ž
Ř, ř
Ch, ch
F, f
G, g
pohádka: O Smolíčkovi
Básničky pro maminky
Červen
Zvládá čtení slov různé stavbyvázaným slabikováním
Čte slova s hláskami ď, ť, ň a se skupinami di, ti, ni a s ě
Čte přiměřeně obtížné věty a krátké texty vázaným slabikováním přiměřeným tempem
Písmena s háčkem: ď, ť, ň
dě, tě, ně
di, dy, ti, ty, ni, ny
Procvičování všech probranýh písmen

 

Matematika

 

Očekávané výstupy Učivo
Únor
Sčítá a odčítá do 8, 9, 10
Řeší slovní úlohy s daným počtem prvků
Napíše správně číslice 8, 9, 10
Rozezná prostorové útvary
Počítání +, - do 8mi
Seznámení s devítkou
Seznámení s 10 - čtení, počet, psaní číslice
Geometrie: Tělesa - válec, koule, kvádr, krychle
Březen
Seřadí čísla ve správném pořadí
Rozumí pojmům desítka, jednotka
Znázorní číslo na počitadle
Určí shodné a neshodné tvary základních útvarů
Pořadí čísel - první, druhý, ...
Počítání do dvaceti
Seznámení s pojmy desítka, jednotka
Znázornění na počitadle
Geometrické obrázky
Duben
Sčítá a odčítá od 0 - 10
Sčítá a odčítá od 10 - 20
Sčítá a odčítá do 20ti bez přechodu přes deset
Složí obrázek z geometrických tvarů
Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes deset
Procvičování +, - od 0 - 10 a 10 - 20

Geometrie: Skládání obrazců geom. tvarů
Květen
Řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n-více, o n-méně v daném oboru
Vypočítá slovní úlohy o kolik více, méně

Vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, určí jejich pořadí
O n- více
O n- méně
O kolik více, méně?
Řešení slovních úloh

Hodiny - čas
Červen
Sčítá s přechodem přes deset
Odčítá s přechodem přes deset
Vyhledá v prostoru i rovině určitý geometrický útvar
Sčítání s přechodem přes deset
Odčítání s přechodem přes deset
Opakování znalostí z geometrie