Plány 2. pololetí 2. ročník

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ÚNOR

Jazyková výchova

 • rozlišuje slova, kde se píše velké písmeno od slov ostatních
 • odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 • pozná, kdy je souhláska r, l slabikotvorná a kdy není

Slohová výchova

 • volí vhodná slova a slovní spojení
 • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • rozliší velké a malé písmeno celé abecedy
 • rozliší a správně přiřadí tiskací a psací podobu písmene
 • správně spojuje písmena i slabiky

Čtení a literární výchova

 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

 

 

 

    Psaní velkých písmen

 

 

 

 

 

Slabikotvorné R, L

 

 

Popis zvířete

Čtení s porozuměním

Bajka

Abeceda

 

 

 

Pohádka

BŘEZEN

Jazyková výchova

 • odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev

Slohová výchova

 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Čtení a literární výchova

 • pracuje s textem podle pokynů učitele

 

 

 

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

 

Pozdrav

 

 

 

Básně a texty o jaru

DUBEN

Jazyková výchova

 • vyhledává v textu slova příbuzná
 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

Slohová výchova

 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti

Čtení a literární výchova

 • čte literární texty přiměřené věku

 

 

Slova příbuzná

Párové souhlásky – psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

 

 

Lidové zvyky a tradice – Velikonoce

Lidové zvyky a tradice - Velikonoce

KVĚTEN

Jazyková výchova

 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

Slohová výchova

 • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči

Čtení a literární výchova

 • pracuje s literárním textem podle pokynů učitele

 

 

Párové souhlásky

 

 

Popis

ČERVEN

Jazyková výchova

 • určuje a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 • rozlišuje podstatné jméno a sloveso
 • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 • rozlišuje větu J a S

Slohová výchova

 • správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 • plynule čte s porozuměním

 

 

Slovní druhy

 

 

 

 

Věta jednoduchá a souvětí

 

 

Vyprávění

PRVOUKA

ÚNOR

Člověk a jeho zdraví

   -   popíše kostru, vnitřní

       orgány v těle člověka

   -   popíše smysly člověka a

       jejich význam

 

 

Člověk a stavba jeho těla

Kostra, vnitřní orgány a jejich funkce

Smysly a jejich význam

BŘEZEN

Rozmanitost přírody

   -   popíše proměny jarní

       přírody, počasí na jaře

   -   vyjmenuje jarní rostliny

       na zahradě, v lese, na

       louce

 

 

Příroda na jaře

Stromy

Louka, les, pole na jaře

DUBEN

Rozmanitost přírody

   -   pozná rozdíly mezi

       ptákem a savcem

   -   vyjmenuje domácí a

       hospodářká zvířata a

       vysvětlí rozdíl

       mezi nimi

 

 

Ptáci tažní a stálí

 

 

Domácí a hospodářská zvířata

KVĚTEN

Rozmanitost přírody

   -   třídí živé přírodniny a

       zařazuje do skupin

       podle společných znaků

   -   dovede chránit přírodu

 

 

Byliny a houby

Les, voda

 

Ochrana přírody

ČERVEN

Rozmanitost přírody

   -   popíše léto u vody a

       v lese

   -   vysvětlí proměny

       přírody v létě

 

 

 

Příroda v létě a její proměny

 

Závěrečné opakování

 

Matematika

 

Očekávané výstupy Učivo
Únor
Sčítá a odčítá v oboru do 100 bez přechodu přes deset
Řeší slovní úlohy v daném oboru
Zaokrouhluje čísla na desítky
Rozumí pojmům BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA
Určí rozdíl mezi úsečkou a přímkou
Sčítání a dčítání bez přechodu přes deset do 100
Slovní úlohy
Zaokrouhlování čísel
Geometrie: BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA
Březen
Sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes deset
Řeší slovní úlohy
Změřídélku úsečky
Rozliší jednotky délky cm, dm, m
Sčítání a odčítání s přechodem přes deset do 100
Slovní úlohy
Geometrie: délka úsečky, jednotky délky cm, dm, m
Duben
Orientuje se v čase
Čte hodiny na různých typech hodin
Sčítá 1 a 2ciferná čísla do 100
Rozezná a najde v rálném životě kouli a válec
ýsuje přímku a úsečku
Orientace v čase - den, hodina, minuta, sekunda
Sčítání 1 a 2 ciferných čísel do 100 s přechodem přes deset
Geometrie: Rýsování úseček
Tělesa - koule, válec
Květen
Vyjmenuje násobilku 1, 2, 3
Počítá zpaměti do100
Odhaduje délku  - věší, menší, kratší, delší
 
Násobilka 1, 2, 3

Pamětné počítání do 100


Geometrie: Odhad délky úsečky
Červen
Vyjmenuje násobilku 4, 5
Chápe princip násobení jako postupné sčítání
Rozliší souměrný a nesouměrný tvar
Respektuje pravidla při práci ve skupině
Násobilka 4, 5

Závěrečná písemka

Práce ve skupině

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

Očekávané výstupy Učivo
Únor
Ovládá různé hudební hry
Rozliší pomalý a rychlý rytmus
Hudební hra: ozvěna, Na spánek
Zpěv lidových písní: Dobrú noc, Černé oči jděte spát, Šel tudy
Březen
Zpívá intonačně čistě
ovládá dechové cvičení
orientuje se v notovém zápisu
Zpěv lidových písní: Já má koně, Pějme píseň dokola, Žežuličko, kde jsi byla
nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, pomlky
Duben
Zpívá rytmicky správně
využívá Orffovy nástroje k doprovodu písní
Písně: Já do lesa nepojedu, Holka modrooká
Práce s Orffovými nástroji
Práce s notovou osnovou
Květen
Žák si osvojuje jednoduché písně na zobcovou flétnu či jiný hudební nástroj
Ovládá různé taneční hry a aplikuje je na dané písně
 
Hra na hudební nástroj
Taneční hry se zpěvem (Kalamajka, Pějme píseň dokola)
Červen
Rozezná různé hudební nástroje
Rozumí pojmům notová osnova, houslový klíč, nota celá, půlová, čtvrťová, osminová a pomlky
Improvizuje a reaguje pohybem na znějící hudbu
zhodnotí svoji práci za celý rok
Závěrečný test
Pohybová improvizace
Poslech skladebCtení notvého zápisu