Plány 2. pololetí 3. ročník

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ÚNOR

Jazyková výchova

 • rozumí významu vyjmenovaných slov a dokáže říci  vyjmenovaná slova po b a l
 • určí rozdíl mezi příbuzným slovem a tvarem slova

 

Slohová výchova

 • popíše jednoduchou činnost

 

Čtení a literární výchova

   -  plynule čte neznámý text

      a svými slovy vyjádřuje

      obsah

 

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova po B a L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis činnosti - sled událostí

 

 

 

Praktické čtení

BŘEZEN

Jazyková výchova

 • rozumí významu vyjm. slov a dokáže vyjmenovat vyjmenovaná slova po m a p

 

Slohová výchova

Ze zadaných slov sestaví krátký příběh

 

Čtení a literární výchova

     - popíše svůj pocit

      z přečteného textu

 

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova po M a P

 

 

 

 

 

 

Vypravování se zadanými slovy

 

 

 

Zážitkové čtení

DUBEN

Jazyková výchova

 • rozumí významu vyjm. slov a dokáže vyjmenovat vyjmenovaná slova po s a v

 

Slohová výchova

-   dovede sestavit

    vhodnou prosbu a

    omluvu

Čtení a literární výchova

 pokusí se o dramatizaci

    pohádky

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova po S a V

 

 

 

 

 

 

Omluva a prosba

 

 

 

Dramatizace pohádky

KVĚTEN

Jazyková výchova

 • rozumí významu vyjmenovaných slov, dokáže vyjmenovat a seřadit vyjmenovaná slova po v a z
 • vysvětlí význam vyjmenovaných slov, vyjmenuje a využije vyjmenovaná slova při psaní i/y,

       dokáže vysvětlit a    

       správně napsat i/y

 

Slohová výchova

   -  dovede napsat pozdrav

      z výletu

 

Čtení a literární výchova

   -  přečte a převypráví  

      vlastními slovy příběh na

      dané téma

 

 

 

Vyjmenovaná slova po V a Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav z výletu

 

 

 

Čtení a následná reprodukce textu

ČERVEN

Jazyková výchova

 • dokáže rozlišit větu jednoduchou a souvětí
 • snaží se určovat počet vět

 

Slohová výchova

 • popíše oblíbenou postavu

 

Čtení a literární výchova

dovede přečíst báseň,

   určí počet slok, pozná

   rým

 

 

 

 

Věta a souvětí

 

Opakování a procvičování učiva

 

 

 

Popis

 

 

 

Báseň, sloka, rým

MATEMATIKA

ÚNOR

Číslo a početní operace

   -  odčítá písemně čísla do

      100 bez přechodu i

      s přechodem přes 10

   -  zapíše římské číslice od

     1 do 20

 

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

 

Geometrie v rovině a prostoru

     -  určí vzájemnou polohu

        přímek

 

 

 

Písemné odčítání do 100

 

 

Římské číslice

 

 

 

 

 

 

Rovnoběžky, různoběžky

BŘEZEN

Číslo a početní operace

   -   přečte a zapíše

       trojciferná čísla do 1000

   -   porovnává trojciferná

      čísla, zaokrouhluje

      trojciferná čísla

      

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -   dovede pracovat

       s kružítkem

   -   sestrojí podle zadání

       kružnici a popíše ji

 

 

 

Čísla do 1000 - počítání po 1, 10, 100, porovnávání trojciferných čísel, zaokrouhlování na 10 a na 100

 

 

 

 

 

 

 

Kružnice

DUBEN

Číslo a početní operace

   -   sčítá a odčítá písemně

      trojciferná čísla

     

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

   -   převádí jednotky délky -

       cm, dm, m

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -   rovinné útvary, obvod

       čtverce a trojúhelníku

 

 

 

Písemné sčítání a odčítání čísel do 1000

 

 

Jednotky délky

 

Čtverec, trojúhelník - měření obvodu

KVĚTEN

Číslo a početní operace

   -   dovede používat trojcif.

      čísla ve slovních úlohách

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

   -  převádí jednotky času

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -  

 

 

Počítání s trojcifernými čísly

Slovní úlohy

 

 

 

Čas - jednotky

ČERVEN

Číslo a početní operace

   - dělí se zbytkem

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

 

Geometrie v rovině a prostoru

  

 

 

Dělení se zbytkem

Opakování učiva

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Únor

 • zpívá dle svých dispozic
 • ztvárňuje hudbu pohybem
 • zapíše noty, poznává je

 

 

 

Zpěv písní

 

Melodie v krocích a skocích, orchestr,

Noty f, d

Březen

 • zpívá dle svých dispozic
 • ztvárňuje hudbu pohybem
 • zapíše noty, poznává je

 

Dynamická znaménka, zpěv písní

Pohyb podle hudby 2/4, 3/4 takt

Nota c1

Duben

 • využívá jednoduché hudební nástroje

 

 • zpívá dle svých dispozic

 

Melodizace textu, hudební nástroje, A. Dvořák – Slovanské tance

Kánon

Květen

 • zpívá dle svých dispozic
 • rozeznává a pojmenovává další hudební nástroje
 •  poznává celou hudební abecedu

 

Zpěv lidových písní

 

Další hudební nástroje

 

 

Předvětí, závětí, jména not

Červen

 • zpívá dle svých dispozic
 • opakuje znalosti z hudební nauky

 

Zpěv a poslech písní dle výběru dětí, opakování písní a hudební nauky