Plány 2. pololetí 4. ročník

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ÚNOR

Jazyková výchova

   -    rozpozná podstatná

        jména rodu ženského,

        dovede je přiřadit ke

        vzorům

   -    ovládá pravopis 

        koncovek podst. jmen

        ž. rodu

 

Slohová výchova

   -  rozpozná manipulativní

      komunikaci v reklamě

 

Čtení a literární výchova

pokusí se složit vlastní

   krátkou báseň

 

 

 

Podstatná jména rodu ženského - pravopis, skloňování

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

 

 

Báseň - verš, rým, sloka

BŘEZEN

Jazyková výchova

    -   rozpozná podstatná

        jména rodu mužského,

        dovede je přiřadit ke

        vzorům

   -    ovládá pravopis 

        koncovek podst. jmen

        m. rodu

 

Slohová výchova

   -    vypráví příběh podle

        obrázku, dbá na časový

        sled událostí

   -    sestaví jednoduchou

        osnovu

 

Čtení a literární výchova

   - dovede po přečtení textu

    vypsat podstatné informace

 

 

 

Podstatná jména rodu mužského - pravopis, skloňování, životnost a neživotnost

 

 

 

 

 

 

Vyprávění, osnova

 

 

 

 

 

Výpisky z učebnice

DUBEN

Jazyková výchova

  • pozná sloveso
  • určuje osobu, číslo, čas, způsob

Slohová výchova

   -   dovede napsat dopis a

       správně napíše adresu

 

Čtení a literární výchova

  

 

 

Slovesa, časování sloves, infinitiv, zvratná slovesa

 

 

Dopis

KVĚTEN

Jazyková výchova

   -   určí základní skladební

       dvojici

   -   určuje podmět a

       přísudek

   -  dovede správně používat

      shodu přísudku

      s podmětem

  

Slohová výchova

     -  popíše živočicha a

        rostlinu

     -  sestaví jednoduchou

       osnovu

 

Čtení a literární výchova

 

 

 

 

Základní skladební dvojice,

shoda přísudku s podmětem, několikanásobný podmět, nevyjádřený podmět

 

 

 

 

 

 

 

Popis rostliny a živočicha

ČERVEN

Jazyková výchova

  • rozpozná větu jednoduchou a souvětí
  • dovede používat přímou řeč

Slohová výchova

  • vypráví jednoduchý příběh s použitím přímé řeči

Čtení a literární výchova

 

 

 

Věta jednoduchá, souvětí

Přímá řeč

 

 

 

 

Přímá řeč ve vyprávění

MATEMATIKA

ÚNOR

Číslo a početní operace

   -  násobí přirozené číslo

     dvojciferným činitelem

     písemně

 

   -  umí zapsat letopočet

      římskými číslicemi

   -  čte čísla zapsaná

      římskými číslicemi

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -  rozpoznává a znázorňuje

      jednoduché osově

      souměrné útvary

   -  určuje osu souměrnosti

      útvaru

 

 

 

Písemné násobení dvojciferným činitelem

 

 

Římské číslice

 

 

 

 

 

 

Souměrnost, osa souměrnosti

BŘEZEN

Číslo a početní operace

   -  řeší slovní úlohy

     s osvojenými početními

     operacemi

      

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -  rýsuje pravý úhel,

      pravoúhlý trojúhelník

   -  využívá trojúhelníkovou

      nerovnost

 

 

 

Slovní úlohy

 

 

 

 

 

 

 

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

DUBEN

Číslo a početní operace

   -  počítá s číslem 1000 000,

      provádí početní operace

      +, -, x, :

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

   -   převádí jednotky obsahu

       a objemu

 

 Geometrie v rovině a prostoru

   -   určuje obsah čtverce

       a obdélníku ve

       čtvercové síti

   -   počítá obsahy a obvody

       čtverců a obdélníků

 

 

Číslo 1 000 000,  početní operace s číslem 1 000 000

 

 

 

 

Jednotky obsahu a objemu

 

 

Obsah čtverce a obdélníku, čtvercová síť

 

KVĚTEN

Číslo a početní operace

   -   osvojuje si pojmy

       Zlomek, čitatel,

       jmenovatel

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

   -  převádí jednotky času

 

Geometrie v rovině a prostoru

   -   přenáší úsečky, graficky

       určuje součet a rozdíl

       úseček

 

 

 

Zlomky

Závislosti a vztahy mezi čísly

 

 

Čas - den, hodina, minuta sekunda

 

 

Grafický součet a rozdíl úseček

ČERVEN

Číslo a početní operace

   -   řeší slovní úlohy na

       procvičení osvojených

       početních operací

 

Závislosti, vztahy, práce s daty

   -  vyhledává a sbírá data

 

 

Nestandardní aplikační úlohy

   -   řeší jednoduché   

       praktické slovní úlohy

 

 

Slovní úlohy

 

 

 

Práce s daty, jízdní řád

Aritmetický průměr

Závěrečné opakování

 

Prostorová představivost

PŘÍRODOVĚDA

ÚNOR

Rozmanitost přírody

   -   poznává společenstvo

       vodya rostliny

       živočichy žijící

       u vody a ve vodě

 

 

Rovnováha v přírodě, vztahy mezi organismy

Společenstvo vod

BŘEZEN

Rozmanitost přírody

   -   charakterizuje specifické

       přírodní jevy

 

Roční období v přírodě v přírodě, sezónní činnosti

DUBEN

Rozmanitost přírody

   -   rozliší různé látky

       a určuje jejich vlastnosti

   -   založí pokus

 

Měření

Látky a jejich vlastnosti

KVĚTEN

Člověk a jeho zdraví

-   rozpozná situace

    ohrožující zdraví

    a dovede je správně

    vyhodnotit

-   dokáže se správně

    zachovat v různých

    dopravních situacích

 

 

První pomoc

Dopravní výchova

ČERVEN

Rozmanitost přírody

   -   zhodnotí chování

       člověka v přírodě,

       rozliší pozitivní a

       negativní vlivy člověka

       na přírodu

 

 

Ochrana přírody