Směrnice pro stanovení podmínek platby za školní družinu

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec

Směrnice

pro stanovení podmínek úplaty za využívání služeb školní družiny

 

 

 

Výše úplaty:            70,- Kč za každý započatý měsíc na účet školy:

                                 Č.Ú.: 181929600/0300 u ČSOB

 

Způsob úhrady:      na účet školy ve dvou splátkách

za 9. - 12. kalendářní měsíc – do 15 listopadu /4x70,-Kč/

za 1. – 6. kalendářní měsíc  - do 15. března /6x70,-Kč/

                                

O vrácení úplaty /např. odstěhování žáka/ rozhoduje ředitelka školy.

 

Činnost školní družiny je poskytována za úplatu. Tato úplata je dle školského zákona příjmem základní školy jako právnické osoby. Výpočet úplaty vychází ze spotřeby energií a všeobecného materiálu - KALKULACE. Kalkulace (výpočet úplaty) na následující školní rok se provádí každý rok po roční účetní závěrce.

 

Prominutí nebo snížení úplaty:

Ředitel školy může výši úplaty snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 1. Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi.

 2. Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.

 3. Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře.

   

  Zákonný zástupce žáka, který bude žádat o prominutí nebo snížení úplaty, předloží ředitelce písemnou žádost a příslušné doklady podle bodu 1, 2, 3.

  Ředitelka školy rozhodne o snížení nebo prominutí úplaty za školní družinu podle ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky č.74/2005 Sb., v platném znění a podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

   

 

 

 

 

 

V Hradci 1. září 2016

                                                                                         Mgr. Irena Gramanová

                                                                                                ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola Hradec

 

 

 

 

Věc: Žádost o prominutí/snížení úplaty za školní družinu.

 

 

 

Žádáme o prominutí/snížení úplaty za školní družinu pro naši dceru /našeho syna/

 

 

Jméno a příjmení…………………………………………….

 

Datum narození………………………………………………

 

Třída ………………..

 

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

K žádosti přikládám doklady: …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………….    dne……………………..

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      podpis zákonného zástupce