Vzdělávací program školní družiny pro rok 2018/2019

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec, okres Plzeň – jih, Hradec 105,

332 11 Hradec u Stoda

Email: hradeczs@volny.cz; telefon: 606 959 443

 

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Příloha ke školnímu řádu č.j. ZŠMŠH48/2016

 

 

Vzdělávací program bude v nejbližších dnech doplněn.

 

 

 

       
   

Správný kamarád

 
 

pROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ 25.8.2016

schválila: Mgr. Irena Gramanová

Platnost od 1.9.2016

 


 


               

 

 

 
 

    

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola Hradec

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

 

,,SPRÁVNÝ KAMARÁD“

 

 

Základní dělení ŠVP zájmového vzdělávání:

 1. Základní charakteristika zájmového vzdělávání

 2. Hlavní cíle ŠVP určené pro zájmového vzdělávání

 3. Personální a organizační podmínky

 4. Materiálně technické podmínky pro činnost

 5. Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 6. Obsah a formy zájmového vzdělávání

 7. Specifika našeho zařízení

        

 

 

 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

   

  Naše zájmové vzdělávání je zřízeno jako nedílná součást

  Základní školy a Mateřské školy Hradec, Hradec 105, 332 11,

  IČO: 71004556, bankovní spojení: 181929600/0300 u ČSOB.

  Zájmové vzdělávání (dále školní družina), má jedno oddělení umístěné v budově ZŠ.

   

Činnost a program školní družiny jsou odvozeny od věkové struktury dětí, které je navštěvují.  Jedná se o žáky z 1. – 5. ročníku. Celková kapacita školní družiny je 25 dětí.

 

 1. HLAVNÍ CÍLE ŠKOLSNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU URČENÉHO PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

  Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

   

  Cílem je připravit jedince pro život ve společnosti a prostřednictví volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, postoji.

   

  Proč „KAMARÁD“? Naší snahou je vedení účastníků zájmového vzdělávání k nesobeckému postoji, pomoci druhým a vybudování zdravého kolektivu s ohledem na každého jedince.

 

 

 

 

 1. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

   

  Práci ve školní družině vede vedoucí vychovatelka (dále vychovatelka). Účastníci (dále žáci) se přihlašují do zájmového vzdělávání na základě písemné přihlášky.

   

  Ranní družina zahajuje na základě předchozí domluvy svou činnost od 6.30 do 7:30 hod. V tuto dobu účastníky přebírá určený učitel.

   

  Po skončení vyučování vychovatelka vyzvedává žáky od vyučujících u tříd a odvádí je do školní jídelny.

  Odchod žáků ze zájmového vzdělávání je uskutečňován na základě záznamů o docházce a odchodech v třídní knize. Jiný způsob odchodu je realizován pouze na základě písemné žádosti o uvolnění žáka.

   

   

  Podle vyhlášky 74/2005 Sb., §14 byl stanoven měsíční paušální poplatek ve výši 70,- Kč, který je na účet Základní školy a Mateřské školy Hradec, a to ve dvou splátkách:

  1)      na období září až prosinec ve výši 280,- Kč

2)       na období leden až červen ve výši 420,- Kč

Úplata za zájmové vzdělávání může být snížena nebo prominuta dle vyhlášky č. 279/2012 Sb., § 11, odst. 3.

 

 1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ČINNOST ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

  Základem pro činnost zájmového vzdělávání je herna vybavená potřebným nábytkem. V dostatečné míře je herna vybavena hračkami, knihami, gymnastickými míči, společenskými hrami, stavebnicemi a materiálem pro výtvarnou a pracovní činnost. Herna je průběžně dovybavována podle potřeb dětí.

   

  Pro venkovní pohybové aktivity mají účastníci k dispozici míče na kopanou a volejbal, švihadla, tenisové sady, švihadla, chůdy.

   

  Účastníci také využívají pro pohybové aktivity hřiště pod školou, zahradu a chodí na vycházky do blízkého okolí.

   

   

   

   

 2. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

Nápravu (náhradu) jakéhokoli poškození zařízení a majetku školy, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, zajistí zákonný zástupce žáka. Se školním majetkem zacházejí účastníci šetrně. Za poškozený, zničený nebo ztracený majetek bude požadována náhrada.

Úmyslné ničení školního majetku je považováno za hrubé porušení školního řádu.

Jakékoli poškození majetku školy jsou žáci povinni okamžitě hlásit vychovatelce.

 

 

 1. OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JE USKUTEČŇOVÁN TĚMITO FORMAMI:

  Příležitostná výchova

  Pravidelná výchova

  Otevřená nabídka spontánních činností

   

   

Zájmové vzdělávání musí být:

 • místo pro zájmové využití účastníků

 • místo pro regeneraci sil žáků po vyučování

 • místo pro rozvíjení tvořivosti

 • místo pro posilování sebevědomí

 • místo pro radost

 • místo pro komunikaci í vychovatelky, žáků a rodičů

 

 

Podmínky pro činnost

 • inspirující, nestresující prostředí

 • účelově vybavené prostory herny s možností kreativního uzpůsobení

 • herna s pracovními koutky

 • možnost využívání prostor školy, počítačů v učebně, knihovny venkovních prostor (hřiště a zahrada)

   

  Činnost a výchovné působení vedoucí vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek na dobrovolnost aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti)

        

         Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 1. výchova ke zdravému životnímu stylu

 2. posilování komunikačních dovedností

 3. odpovědnost za své chování

 4. ovládání negativních citových reakci

 5. poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

 6. formování životních postojů

 7. nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

   

 

1.1  Výchova ke zdravému životnímu stylu:

 • výchova k odpovědnosti za svou osobu

 • výchova k odpovědnosti za své zdraví

 • výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

 • dodržování osobní hygieny

 • posilování tělesné zdatnosti

 • rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

 

1.2  Posilování komunikačních dovedností:

 • kultivace slovního i mimoslovního projevu

 • rozvíjení slovní zásoby

 • schopnost vyjádřit se

 • schopnost naslouchat

 • uplatnění se v kolektivu

 • kulturní život

 

 

1.3  Odpovědnost za své chování:

 • řešení různých situací

 • pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů

 • důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality

 • posilování schopností objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

1.4  Ovládání negativních citových reakcí:

 • vypořádání se se stresem

 • řešení životních situací

 • vyrovnání se s nedostatky

 

1.5  Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině:

 • kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

 • posilování pozitivního myšlení

 • objektivní hodnocení činnosti každého člena kolektivu

 • vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

 • temperament, postoje, hodnoty

 

 

1.6  Formování životních postojů:

 • vytváření společensky žádoucích hodnot

 • vytváření základů právního vědomí

 • úcta, porozumění, tolerance

 • schopnost a ochota pomoci

 • vytvoření vlastního sebevědomí

 • posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

 • prevence sociálně patologických jevů – drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální drogy, šikana, vandalismus, násilné chování, rasismus

 • podobnost a odlišnost lidí

 • rozdíly prožívání v myšlení a v jednání

 

 

 

1.7   Nacházení nových vazeb, souvztažnost mezi již získanými poznatky z vyučování:

 • možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně vzdělávací práce zájmového vzdělávání

 • tohoto cíle dosahovat specifickými a odlišnými prostředky od školního vyučování

 • přinášet nové podněty, obohacovat poznatky

 

1.8  Člověk a jeho svět:

 • místo, kde žijeme; vztah ke škole – obci – státu; vycházky; výlety; poznatky z cest

 • budování vztahu k obci, kde žijeme (k jeho historii a současnosti)

 • základní lidská práva

 • práva a povinnosti

 

 

1.9  Lidé kolem nás:

 • příbuzenské vztahy v rodině

 • vztahy mezi dětmi

 • vztahy ve škole

 • pravidla soužití

 • chování lidí – pravidla slušného chování

 • principy demokracie

 • základní lidská práva a práva dítěte

 • práva a povinnosti

   

1.10  Lidé a čas:

 • regionální pověsti a báje

 • tradice, zvyky a odlišnosti způsobu života

 • orientace v čase

 

1.11  Člověk a příroda:

 • rozmanitost živé a neživé přírody

 • ochrana přírody – praktické poznání

 • proměny přírody – roční období

 • činnost člověka v přírodě (pozitivní – negativní)

 • třídění odpadu

 

1.12  Člověk a svět práce:

 • tradiční a netradiční materiály

 • elementární dovednosti

 • zájmové zaměření účastníků v době pobytu v zájmovém vzdělávání

 • výroba dárků a drobných předmětů


 

 

 1. Specifika našeho vzdělávání

         Do akcí zájmového vzdělávání patří:

 • mikulášská nadílka

 • vánoční besídka

 • soutěž v jízdě na lopatě

 • sypání ptáčkům

 • sportovní odpoledne

 • dětský den

 • besedy (první pomoc, bezpečnosti a jiné)

Vyjma těchto akcí se zúčastňujeme různých soutěží, které se nachází v rámci života školy a obce. Důležité je také, aby účast v těchto soutěžích chtěli sami žáci.

 

Závěrečné ustanovení

 

Tento vzdělávací program je základní směrnicí pro činnost zájmového vzdělávání. Nejdůležitějším hodnocením je spokojenost dětí a rodičů. Na tento vzdělávací plán navazuje každodenní příprava programu včetně improvizací vzhledem k možnostem herny a stávajícího počasí.

 

Zájmové vzdělávání navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy a respektuje věkovou úroveň dětí. V návaznosti na tento ŠVP je vypracován tematický plán.