PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny

 

Název a sídlo školy: Základní škola a Mateřská škola Hradec u Stoda č.p. 105, 332 11
Odloučené pracoviště: Mateřská škola č.p. 139, 332 11

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti ze základní a mateřské školy, zaměstnanců školy.

Její provoz se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou 490/2000Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, novým školským zákonem 561/2004 Sb., Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, vše ve znění pozdějších předpisů.
Je dodržován systém HACCP.

Tyto zákonné normy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů na stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.
 

Výše stravného:          děti MŠ    3-6 let                   32,- Kč

                                      děti MŠ    7 let                      39,- Kč

                                      děti ZŠ     6-11 let                 25,- Kč

                                      děti ZŠ     11-15 let               27,- Kč

                                      zaměstnanci                         30,- Kč

 

Úhrada stravného se provádí bezhotovostní platbou, a to do 15. dne v měsíci zálohově (měsíc dopředu).

 Č.účtu: 181929600/0300, VS = číslo, které bylo dítěti přiděleno vedoucí ŠJ, platí na celou dobu docházky, částka = stravovací zvyklosti x počet dnů v příslušném měsíci.

Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě po upozornění vyloučeno ze stravování (viz školský zákon 561/2004 Sb. ,§35).

 

Pitný režim – děti MŠ mají k dispozici čaj po celou dobu provozní doby, děti ZŠ po celou dobu  výdejní doby oběda.

Doba výdeje pro děti MŠ:                                      děti ZŠ

Přesnídávka::             8.30 – 9.00 hod.                    Oběd:     12.00 – 13.30 hod.

Oběd:                        11.35- 12.00 hod.                                (vždy za doprovodu pedag. prac.)

Svačina:                    14.10-14.35 hod.

 

Obědy, přesnídávky i svačiny se vydávají zásadně jen v jídelně ve výše stanovenou dobu.

Mimo uvedený čas lze jídlo vydat v odůvodněných případech jen se souhlasem vedoucí školní jídelny.

V případě nemoci žáka se jídlo vydává do vlastních jídlonosičů pouze v prvním dni nemoci, na další dny nemoci je nutno obědy odhlásit.

 

Přihlášky dětí ZŠ se podávají formou tiskopisů Přihláška ke stravování (u ved. ŠJ) v měsíci červnu předcházejícího školního roku.

Děti MŠ jsou ke stravování přihlášeny automaticky (rodiče vyplňují formulář pro přihlášení dítěte ke stravování při zápisu dítěte do MŠ).

 

Odhlášení obědů se provádí osobně u vedoucí školní jídelny v budově ZŠ nebo telefonicky na tel. č. 606 218 201  den předem, nejpozději do 8. hod. ranní odhlašovaného dne.

Pokud není oběd odhlášen a není odebrán, finanční náhrada se neposkytuje.

Poslední školní den (30.6.) zůstává provoz ŠJ beze změny, tudíž je nutné, aby žáci ZŠ,  mají – li zkrácenou výuku a nemají zájem o stravování, si na tento den oběd odhlásili. První školní den je všem žákům oběd odhlášen automaticky. Pokud mají zájem o oběd, je nutné v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu) si oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny.

V době prázdnin a ředitelského volna, jsou odhlášeni automaticky všichni strávníci.

Obědy při ostatních školních akcích si každý odhlašuje sám.

 

Finanční vyúčtování se provádí na konci školního roku. Pokud dítě pokračuje v docházce, převádí se zůstatek na další školní rok. Pokud docházku končí, vyrovnává se zůstatek hotovostně.

 

Jídelní lístek je sestavován vždy na období jednoho týdne na základě zásad zdravé a racionální výživy, je dbáno na pestrost stravy a dodržování hodnot spotřebního koše vybraných potravin (dle vyhl. 107/2005 Sb.).

 

Za dodržování hygienických předpisů ve ŠJ (včetně čistoty, větrání, osvětlení) zodpovídá personál ŠJ (kuchařka, pomocná kuchařka).

 

Závěrečná ustanovení:

Všichni strávníci jsou povinni se v jídelně chovat slušně, dbát pokynů personálu ŠJ a pedagogů, kteří zajišťují dozor.
Připomínky ke stravování a provozu ŠJ vyřizuje vedoucí ŠJ.
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v šatně mateřské školy a u vedoucí jídelny v ZŠ.

 

V Hradci dne 1.9.2016